Публични покани до 15.04.2016

9049346 Закупуване на специализиран транспорт за хора с увреждания

04.01.2016 17:02:00

9049346 Закупуване на специализиран транспорт за хора с увреждания по Проект №BG05M9OP001-2.002-0029-C001 „Независим живот в Община Нови пазар