Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детски ясли, Млечна кухня, СКЦ, ДГ с. Мировци, ДГ с. Избул, ЦНСТДМБУ, ЦНСТДМУ 1 и 2, ДСП и Обществена трапезария на територията на община Нови пазар

Съобщение

13.12.2016 16:54:03

Обявление

04.11.2016 16:46:38