Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0048