00450-2016-0009 Превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от населени места, в които няма детска градина или училище, по осем обособени позиции

Протоколи

18.08.2016 14:22:00