Публично състезание

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0009

21.11.2016 14:26:17

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0009 "Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинската администрация Нови пазар

00450-2016-0020 Избор на екип за управление на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

14.11.2016 16:19:43

Избор на екип за управление на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по четири обособени позиции, както следва: 1. Осъществяване функциите на Инвеститорски контрол/Технически сътрудник-строителство; 2. Осъществяване функциите на Финансист/Счетоводител; 3. Осъществяване функциите на Юрист; 4. Осъществяване функциите на Координатор

Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обекти в Община Нови пазар по 3 обособени позиции

08.11.2016 14:58:00

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обекти в Община Нови пазар по 3 обособени позиции“ , както следва: Обособена позиция №1: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на многофункционална зала в с. Памукчи, община Нови пазар“ Обособена позиция №2: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на детска площадка в с. Памукчи, община Нови пазар“ Обособена позиция №3: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на детска площадка в с. Стоян Михайловски, община Нови пазар“

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детски ясли, Млечна кухня, СКЦ, ДГ с. Мировци, ДГ с. Избул, ЦНСТДМБУ, ЦНСТДМУ 1 и 2, ДСП и Обществена трапезария на територията на община Нови пазар

04.11.2016 16:46:34

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детски ясли, Млечна кухня, СКЦ, ДГ с. Мировци, ДГ с. Избул, ЦНСТДМБУ, ЦНСТДМУ 1 и 2, ДСП и Обществена трапезария на територията на община Нови пазар, по шест обособени позиции: №1 Месо и месни продукти, риба, яйца, №2 Мляко и млечни продукти, №3 Пресни плодове и зеленчуци, №4 Консерви, замразени и други хранителни продукти, №5 Пакетирани стоки и подправки, №6 Хляб и хлебни изделия

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Нови пазар

01.11.2016 14:09:00

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Нови пазар, както и републиканските пътища в границите на гр. Нови пазар през 2017 г. по две обособени позиции: 1. Зимно поддържане и снегопочистване на Район А; 2. Зимно поддържане и снегопочистване на Район Б