Публично състезание

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0129

12.12.2016 15:16:35

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0129 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – III

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0123

12.12.2016 15:11:30

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0123 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – II

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0122

12.12.2016 15:04:41

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0122 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – I

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР“

21.11.2016 16:55:58

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ по две обособени позиции:  Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР“ - организиране на публични събития и свързаните с тях дейности;  Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР“, попадащи в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0009 „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар“

21.11.2016 16:49:11

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0009 „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0009 „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар“ - организиране на публични събития и свързаните с тях дейности; Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0009 „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар“, попадащи в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0012 „Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР - Шумен, РУ Нови пазар

21.11.2016 16:37:19

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0012 „Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР - Шумен, РУ Нови пазар“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0012 „Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР - Шумен, РУ Нови пазар“ - организиране на публични събития и свързаните с тях дейности Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0012 „Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР - Шумен, РУ Нови пазар“, попадащи в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0012

21.11.2016 14:52:22

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0012 „Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР - Шумен, РУ Нови пазар

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0048

21.11.2016 14:46:54

Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР