Публично състезание

00450-2017-0030 Избор на екип за управление на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по две обособени позиции

29.06.2017 13:09:44

Избор на екип за управление на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. по две обособени позиции, както следва: 1.Осъществяване функциите на Ръководител на проектите; 2.Осъществяване функциите на Инвеститорски контрол/Технически сътрудник-строителство

00450-2017-0029 Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол

08.06.2017 13:55:13

Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Нови пазар

00450-2017-0028 Избор на екип за управление на проекти по ОПРР 2014-2020 г. по две обособени позиции

23.05.2017 08:27:28

Избор на екип за управление на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. по две обособени позиции, както следва: 1.Осъществяване функциите на Ръководител на проектите; 2.Осъществяване функциите на Инвеститорски контрол/Технически сътрудник-строителство

00450-2016-0033 ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН ХЛАДИЛЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

21.12.2016 16:23:45

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА УПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН ХЛАДИЛЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0129

12.12.2016 16:34:02

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0129 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – III“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0129 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – III“ - организиране на публични събития и свързаните с тях дейности; Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0129 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – III“, попадащи в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0123

12.12.2016 16:16:23

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0123 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – II“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – II“ - организиране на публични събития и свързаните с тях дейности; Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – II“, попадащи в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0122

12.12.2016 16:11:36

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0122 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови Пазар – I“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0122 Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – I“ – организ. на публ. събития и свърз. с тях дейности; Обособена позиция 2: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0122 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – I“, попадащи в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП