Покана до определени лица на осн. чл. 191

1 ПОКАНА

12.05.2017 13:31:48

Разширяване правото на ползване върху интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН, покриваща функционалностите „Местни данъци и такси”, чрез пускане в реална експлоатация на: Управление на документооборота и административни услуги”, „Управление на общинската собственост”, „ Устройство на територията”, „ Управление на проекти и договори”, „Труд и работна заплата”,”ФСД, планиране и изпълнение на бюджета”, „Актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления”, „Категоризация на туристическите обекти”; „Сайт за предоставяне на е-услуги