Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, „ул. „Плиска“ №84“” в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0123-C01

СЪОБЩЕНИЯ

27.03.2017 11:10:11

Обявление

11.01.2017 16:12:10