Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Любен Каравелов“ №18-20“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0123-C01

Съобщения

23.05.2017 09:35:40