Открита процедура

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Любен Каравелов“ №18-20“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0123-C01

11.01.2017 16:20:33

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, ул. „Любен Каравелов“ №18-20“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0123-C01 " Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II" , финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищна сграда в гр. Нови Пазар, община Нови Пазар, ул. „Цар Освободител“ №17“

11.01.2017 16:15:45

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: „Жилищна сграда в гр. Нови Пазар, община Нови Пазар, ул. „Цар Освободител“ №17“ в изпълнение на проект финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, „ул. „Плиска“ №84“” в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0123-C01

11.01.2017 16:12:06

Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: Жилищна сграда, град Нови пазар, община Нови пазар, „ул. „Плиска“ №84“” в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0123-C01 " Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар - II" , финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за ОСИП и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048

23.12.2016 13:36:19

Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048 "Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар

Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за ОСИП и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0012

23.12.2016 13:25:57

Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0012 "Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР - Шумен, РУ Нови пазар