Процедури по ЗОП (до 15.04.2016 г.)

00450-2015-0006 Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг: Проектиране и изграждане на нова улична мрежа кв166, 167, 168 и 169(бивш разсадник), гр.Нови пазар,както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на oбектите

02.10.2015 16:55:00

00450-2015-0006 Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг: Проектиране и изграждане (изпълнение на СМР І етап – оформяне на улично легло, полагане на основа от трошен камък и поставяне на бордюри) на нова улична мрежа кв166, 167, 168 и 169(бивш разсадник), гр.Нови пазар,както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на oбектите

00450-2015-0004 Подготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка по диети за Дом за стари хора гр.Нови пазар

30.09.2015 10:17:00

00450-2015-0004 Подготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка по диети за Дом за стари хора гр.Нови пазар

"Допълнително възстановяване на улични настилки, по трасета на обект "Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Нови пазар, общ. Нови пазар, обл.Шумен" след предвиденото в проект

24.09.2015 10:39:12

"Допълнително възстановяване на улични настилки, по трасета на обект "Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Нови пазар, общ. Нови пазар, обл.Шумен" след предвиденото в проект

Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци , генерирани на територията на Община Нови пазар” по проект на Община Нови пазар: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци

24.09.2015 10:38:59

Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци , генерирани на територията на Община Нови пазар” по проект на Община Нови пазар: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци , генерирани на територията на Община нови пазар”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите

Изпълнителят следва да организира изпълнението на услуга по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на общината, да събира и подава информация за състоянието на общинската пътна мрежа...

24.09.2015 10:38:55

Изпълнителят следва да организира изпълнението на услуга по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на общината, да събира и подава информация за състоянието на общинската пътна мрежа; да съставя необходимите подробни количествени сметки и актове за изпълнените видове работи; да поддържа пътните настилки в добро състояние като извършва снегопочистване, опесъчяване и обработка с луга и др. инертни материали при заледяване.